26
okt

Dr Barry Glick föreläser i Vasa 26.10 om unga i riskzon

Torsdag 26.10.2017 kl. 12.30-15.30 arrangeras vid Åbo Akademi i Vasa ett seminarium om Aggression Replacement Traning-ART®.

Med fokus på den unga individen i riskzon

Gästföreläsare är Dr Barry Glick (USA) och rektor, Master Trainer David Kliba (Sverige). Paneldiskussionen modereras av professor Kaj Björkqvist.

Under seminariet behandlas följande teman:

 • Tillämpning av en framgångsrik metod: Så här gör man!
 • Betydelsen av ett förebyggande förhållningssätt
 • Framtiden för barn i riskzon
 • ”Framtidsstaden”: Ett bekymrat perspektiv om hur vi kan misslyckas trots goda intentioner

OBS! Seminariespråket är engelska!
Anmälningar mottas fr om augusti 2017.

 

 

21
jun

Öppna universitetets kursprogram 2017-18

16
maj

CLLsius – nyhetsbrev för livslångt lärande 2-2017

Nyhetsbrev 2/2017 (16.5.2017)

Du kan läsa om.:

 • Ledare av Torbjörn Sandén: Motivation ökar kunskap
 • Ny kunskap om integration
 • PM Håkan Hemberg har utsetts till årets ÖPU-lärare
 • Språkstudierna tog henne till Moskva
 • Vad betyder arbetsmoral och skitjobb för dig?
 • Åtta tankar om gott projektarbete

Aktuellt

 • Alere i Vasa har invigts 2.4
 • Om broar, troll och asylpolitik – Undra! i Pargas 20.4. Frågor och svar på Youtube

 

12
jun

PM Håkan Hemberg har utsetts till årets ÖPU-lärare

 

Hemberg1_700px

Håkan Hemberg har under flera år varit en omtyckt lärare på de nätbaserade grundstudierna i offentlig förvaltning som erbjuds av det öppna universitetet vid Åbo Akademi. Hemberg har egen erfarenhet av att delta i nätkurser och började sin karriär vid det öppna universitetet år 2007 då han inledde grundstudierna i det ämne som han senare skulle undervisa i. Han har också varit med och utvecklat och byggt upp kurserna då de har uppdaterats. Nätkurserna i offentlig förvaltning, som varje år lockar ett stort antal vuxenstuderande, får genomgående gott betyg av kursdeltagarna. Såväl Hemberg som kursstrukturen uppskattas för flexibilitet gentemot de studerande.

Utbildningschef Majlen Saarinen och planerare Carina Gräsbeck uppvaktade årets ÖPU-lärare den 12 juni i Åbo.

En artikel om Håkan Hemberg i CLL:s nyhetsbrev 2/2012

03
maj

Litterärt skapande utger antologi

Författarutbildning Litterärt skapande meddelade att de utkommer med sin sedvanliga årgångsantologi. https://www.forlaget.com/author/litterart-skapande/

Boken utkommer i augusti https://www.forlaget.com/bocker/manniskohundarna-12-roster/

02
maj

Jörn Donners Finland

28
mar

ÅA:s och TY:s frivilligarbete till förmån för asylsökande och nyåbobor utsågs till årets mångkulturella handling 2017 och fick diplom

Åbo stad har uppmärksammat såväl Turun yliopistos som Åbo Akademis omfattande frivilligarbete till förmån för asylsökande och har utsetts till årets mångkulturella handling 2017.

En grupp med aktiva på 10 personer med både asylsökande och ÅA:s egen personal och studerande mottog det fina diplomet på den fest som arrangerades på FBK-huset i Åbo tisdagen den 28 mars.

Universiteten fick beröm för det arbete som inleddes hösten 2015 med allt från språkkurser, workshops, seminarier, studiemässor till fester men också för att aktivt ha tagit ställning i samhällsdebatten.

Särskilt betonades det att alla aktiviteter har genomförts inte bara för asylsökanden och nyåbobor utan framförallt tillsammans med målgruppen.

Såväl ÅA som Svenska kulturfonden och Åbo svenska församling även understött en del av verksamheten ekonomiskt.

Från CLL har utbildningsplanerare Carina Gräsbeck varit med i ÅA:s flyktingstödgrupp, först via de medel rektor tilldelat, därefter på egen tid. CLL och Öppna universitetet har också erbjudit asylsökanden möjlighet att delta i studier avgiftsfritt.

https://www.turku.fi/sv/nyhet/2017-03-28_aboregionens-kommuner-gratulerade-tillsammans-nya-finska-medborgare

29
mar

Resurscentrets nyhetsbrev

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan skickar ett elektroniskt nyhetsbrev 2 ggr/år.

Nyhetsbrevet som en webbsida

24
mar

CLL startar tutorlärarutbildning för kommunernas blivande tutorlärare

Mång­si­di­ga ut­veck­lings­in­sat­ser har mo­bi­li­se­rats för att för­nya grund­sko­lan i Fin­land. Ett led i den­na ut­veck­ling är bland an­nat sats­ning­en på tu­tor­lä­ra­re. Med tu­tor­lä­ra­re av­ses en lä­ra­re som hand­le­der öv­ri­ga lä­ra­re, bland an­nat i att för­änd­ra skol­kul­tu­ren, för­verk­li­ga en ny pe­da­go­gik och på ett än­da­måls­en­ligt sätt ut­nytt­ja di­gi­ta­li­se­ring­en. In­tres­se­ra­de och yr­kes­skick­li­ga lä­ra­re ska kun­na bli tu­to­rer sam­ti­digt som man fort­sät­ter att un­der­vi­sa.

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL) er­bju­der ett pro­gram för bli­van­de tu­tor­lä­ra­re mot­sva­ran­de sam­man­lagt 6 när­stu­di­e­da­gar. Mål­sätt­ning­en med pro­gram­met är att ut­bil­da tu­tor­lä­ra­re som kan dela med sig av sin ex­per­tis till sina kol­le­gor och till­sam­mans ut­veck­la sko­lans lär­mil­jö och verk­sam­hets­kul­tur. Del­ta­gar­na ut­veck­lar även sina di­gi­ta­la fär­dig­he­ter bå­de inom det pe­da­go­gis­ka och tek­nis­ka om­rå­det. Utbildningen köps av kommunerna och kommer under våren 2017 att arrangeras i Vasa, Jakobstad, Borgå och Karis.

För ytterligare information om utbildningen se  https://abo.onedu.fi/zine/92

20
apr

Vetenskapsaftonen Undra! i Pargas

undra200Vetenskapsaftonen Undra! är tillbaka och åker i år på turné!

Expertpanelen bestående av Anders Ahlbäck (historia), Blanka Henriksson (folkloristik), Elina Pirjatanniemi (folkrätt) och Kim Wikström (industriell ekonomi) svarar på och diskuterar frågor som allmänheten sänt in. De olika vetenskapsområdena rymmer en stor mängd frågor – nu kan du sluta undra och ställa dina frågor till experterna!

Kolla in expertområdena, låt tanken flöda och ställ dina frågor till experterna senast den 2 april.

Välkommen på vetenskapsafton torsdagen den 20 april 2017, kl. 18.00 i restaurang Råttis i Pargas (Skräbbölevägen 2).

Så många frågor som möjligt får svar under vetenskapsaftonen i Råttis. Välkommen! Frågor och svar presenteras också här på webben och i ÅU. Vetenskapsaftonen filmas och kortfilmerna läggs upp på webben.

Undra! är gratis och öppen för alla och envar som är nyfiken på världen och vetenskapen. Gratis busstransport ordnas Åbo-Pargas-Åbo. Anmäl dig till undra@abo.fi

Läs mera och ställ dina frågor på www.abo.fi/undra

Arrangörer för Undra! är Åbo Akademi och Åbo Underrättelser tillsammans med Akademiföreningen Åbo Akademiker och Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

I år är vetenskapsaftonen Undra! en del av det officiella Finland 100-programmet.

http://www.abounderrattelser.fi/news/2017/03/undra-firar-finland-100-i-pargas.html