CLL arbetar med projekt som berör affärsutveckling, innovationer, flexibla arbetsmodeller, Work Based Learning (WBL) och validering av kompetens (AHOT).

Aktuellt projekt: Allegro School of Entrepreneurship

 01.01.2015-31.12.2017

Inom Campus Allegro finns utbildningar på flera stadier och inom en rad olika branscher. Projektet Allegro School of Entrepreneurship handlar om entreprenörskap i utbildningen inom campusets alla branscher samt om ett sektoröverskridande samarbete. Målsättningen med projektet är att förankra en långsiktig satsning på entreprenörskap vid Campus Allegro, att stärka den entreprenöriella kompetensen bland lärare och annan utbildningspersonal vid Campus Allegro samt att göra entreprenörskap till en naturlig del av utbildningens strategier, läroplaner och verksamhetskultur. Projektet arbetar med två parallella utvecklingsprocesser samtidigt; utveckling av kursutbud och entreprenöriella aktiviteter under namnet ” Allegro School of Entrepreneurship” och med pedagogisk utveckling av enskilda utbildningsprogram samt kompetensutveckling för utbildningspersonal. Projektet är ESF-finansierat via NTM-centralen i Mellersta Finland och är gemensamt för aktörerna vid Campus Allegro i Jakobstad. Projektägare är Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi och delgenomförare Centria yrkeshögskola samt Åbo Akademi, utbildningslinjen för barnträdgårdslärare samt CLL.
EU_EAKR_ESR_SV_vertical_20mm_rgbhavkraftEU_2014_svartvit

 

 

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: AVOT – Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus

 01.09.2015-31.08.2018

Öppna universitetet vid Åbo Akademi är med i AVOT-projektet

AVOT-projektet  eller Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus pågår under tiden 1.9.2015-31.8.2018). Projektet är ESF-finansierat och Åbo universitet är koordinator. Därtill ingår följande parter som delgenomförare: Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Åbo Akademi, Östra-Finlands universitet, yrkeshögskolan Karelia, Jyväskylä yrkeshögskola, yrkeshögskolan Diakonia och Salo stad / Yrityssalo samt som samarbetsparter Akava, Finlands näringsliv EK, STTK, KT, FFC, Suomen yrittäjät och Finansministeriet.

Projektets målsättning är bygga upp en modell för att snabbt och effektivt kunna erbjuda öppna universitets- och yrkeshögskolekurser som svar på akuta utbildningsbehov inom utvecklings- och förändringsbranscher. Via projektet vill högskolorna öka samarbetet med näringslivet och tillsammans utveckla en modell för detta samarbete. Projektet består av tre olika tematiska piloter: bioteknik, social- och hälsovård samt ICT. Åbo Akademi ingår i ICT-piloten.

Projektet avser att utveckla ett smidigt sätt att bredda kompetensen för arbetstagare i förändringsbranscher. För de branscher som berörs mest av strukturomvandlingar är det viktigt att utbildningsarrangörer kan reagera snabbt på de utbildningsbehov som uppstår. De arbetstagare som berörs av strukturomvandlingar och stora branschförändringar utgör på många sätt mycket heterogena grupper. Olikheterna inom grupperna bör även beaktas i utbildningsutbud och kursinnehåll samt beträffande arbetsformer och examinationssätt på kurserna. Högskolorna bör även ha beredskap att erbjuda flexibla utbildningsmöjligheter för att kunna möte olika regionala och geografiska omständigheter.

Mera information om projektet fås av utvecklingschef Satu Hakanurmi, Turun yliopiston Brahea-keskus, Avoin yliopisto, satu.hakanurmi@utu.fi, tfn. 040 531 8079
eller av utbildningschef Majlen Saarinen.

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: OSMO – Monikultuurista osaamista Ohjaamoihin

 01.08.2016-30.09.2018

OSMO projektet stöder de lokala Navigator projekten genom att utveckla personalens mångkulturella handledningskompetens. Syftet är att stärka det mångkulturella kunnandet i de lokala och regionala Navigatorerna genom att erbjuda fortbildning, handledning och konkreta verktyg för att betjäna unga med invandrarbakgrund. I projektet sammanställs en verktygsback med stödmaterial för mångkulturell handledning. Projektet förverkligas i nära samarbete med TESSU-projektet. Målgruppen för projektaktiviteterna är anställda vid svenskspråkiga eller tvåspråkiga Navigatorerna. Projektparterna är Åbo Akademi/CLL, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen Opettajakorkeakoulu ja Diakonia ammattikorkeakoulu. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), Norra Österbottens NTM-central.

EU_EAKR_ESR_SV_vertical_20mm_rgbhavkraftEU_2014_svartvit

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: POLKU – internationella studerande som resurs

1.6.2015-31.10.2017

POLKU logo

I POLKU samarbetar projektparterna med att ta fram en koordinerad, gemensam servicestig för internationella studerande i Åbo, som stöd i olika övergångsskeden i syfte att integrera dem i arbetslivet, samhället och företagande i ett tidigt skede. Projektet utvecklar vägledningsservice för internationella studerande, koordinerar serviceutbud mellan olika aktörer och informerar om utbud av tjänster.

Projektägare är CLL/ÅA och projektparter är Brahea-keskus/Turun Yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo stad och Migrationsinstitutet.

Projektet delfinansieras med ESF-medel. Finansiär är Mellersta Finlands ELY-central.

För aktuella POLKU-evenemang: blogs2.abo.fi/polku

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: StigIn! Astu Sisään! Come In

1.2.2017-31.1.2020

Nytt samarbetsprojekt kring integration:
AMIF – Asyl migrations- och integrationsfonden som upprätthålls av EU och i Finland förvaltas av Inrikesministeriet, har beviljat finansiering till det tre-åriga projektet Stig In! Astu Sisään! Come In! Projektet inleddes den 1 februari i år och kommer att pågå till 31.1.2020.

Projektparter är:
Projektpartners är Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Folkhälsan Utbildning Ab. CLL/ÅA är huvudkoordinator för projektet och Soc&kom har huvudansvaret rörande projektets innehåll.

Projektets målsättning:
Projektets målsättning är att bidra till ökad kunskap och kompetensutveckling bland personal och frivilliga inom såväl den offentliga som den privata och tredje sektorn, vilka arbetar med att hjälpa olika grupper av utsatta flyktingar. Projektet kommer att ställa finländsk och internationell forskning kring flyktingars integration och inkludering i kommunernas tjänst, samt sprida kunskap om verktyg och metoder inom integrationsarbetet.

På sikt leder projektet till ökat psykiskt välmående bland flyktingar samt till möjligheter för målgruppen till ökad delaktighet i samhället, frivillig verksamhet och i arbetslivet. Projektets indirekta målsättning är att förbättra nyanlända flyktingars möjlighet till att bli delaktiga, inkluderade och integrerade i Finland.

Den samlade kunskapen, erfarenheterna och praxis som genererats i projektet, kommer att fortleva i en tvåspråkig webbportal, som utvecklas som en del av projektet.

Kontakt och information:
Projektledning: Linda Ahlbäck, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, Vasa: linda.ahlback(at)abo.fi tfn +358 50 383 3837
Huvudansvarig för projektets sakinnehåll: Robert Runeberg, Social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet: robert.runeberg(at)helsinki.fi tfn +358 50 588 3003

EU-StigInlogo

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta – TESSU handledning tillsammans

1.10.2015-30.9.2018

Projektets syfte är att stöda det livslånga lärandet och målet om att ungdomar under 30 år ska hitta en egen väg till utbildning och sysselsättning. TESSU projektet stöder de lokala Navigator projekten ifråga om Navigatorernas samarbete med målsättning att utveckla Navigatorpersonalens branschövergripande handledningskompetens. Målgruppen för projektaktiviteterna är anställda vid svenskspråkiga eller tvåspråkiga Navigatorer samt studiehandledare, karriärrådgivare och övriga experter inom handlednings- och utbildningstjänster eller de som nyttjar tjänsten Studieinfo.fi. Som delgenomförare erbjuder CLL fortbildnings- och konsulteringstjänster på svenska för att förstärka serviceförmågan vid tvåspråkiga Navigatorer och utvecklar sektorövergripande kunnande och metoder inom informations-, rådgivnings- och handledningstjänster. Projektet är ESF-finansierat via NTM-centralen i Norra Österbotten under åtgärdshelhet Relevant Kunnande och är gemensamt för JAMK Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (huvudgenomförare), HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu (delgenomförare) och Åbo Akademi, CLL (delgenomförare).

EU_EAKR_ESR_SV_vertical_20mm_rgbhavkraftEU_2014_svartvit

 

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: TÖITÄ! Osaaminen käyttöön

1.11.2015-31.12.2017

logogrön_vit

I projektet samarbetar projektparterna för att utveckla serviceutbudet i Egentliga Finland och Birkaland, i syfte att främja sysselsättningen av arbetslösa med högskoleutbildning. Projektet erbjuder handledning och utbildning åt arbetssökande med högskoleutbildning och arbetslösa med högskole-examen på hälft.

Projektägare är Åbo Universitet/Brahea, delgenomförare är Tammerfors universitet, Åbo Akademi/CLL och Åbo yrkeshögskola. Projektet delfinansieras med ESF-medel inom 6Aika-programmet. Finansiär är ELY-centralen i Tavastland.

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: BOTNIA ATLANTICA Business Development

23.4.2012-30.6.2014

Inom Botnia Atlantica projektet Business Development, ett gränsöverskridande projekt där kompetensutveckling inom små och medelstora företag står i fokus, är arbetet med att stimulera samverkan mellan företag, högskolor och organisationer i Botnia-Atlantica-området centralt. Projektets målsättning är att öka och stärka företagande genom att höja kompetensen inom marknadsföring, design och varumärkesbyggande vid kommersialisering av affärsidéer.

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: ELiA – Erkännande av lärande i arbetet 2011-2013

1.1.2011-31.12.2013

I projektet ELiA2 går parterna vidare med erfarenheter från ELiA1 och genomför ett gemensamt etableringsprojekt parallellt i Finland, Sverige och Norge. Man kommer att testa reell kompetens, i första hand för behörighet till högskolestudier inom vissa utvalda utbildningslinjer. Viktiga aspekter i valderingen av reell kompetens är hur man kan underlätta för yrkesverksamma att bli behöriga och tillgodoräkningen av arbetserfarenhet i högskolestudier.

Valideringen genomförs med motiverade deltagare från icke-traditionella målgrupper, bland anställda i företag, arbetssökande och personer i arbetsväxling, i samspel med personalutvecklare i företag och arbetsförmedlare tillsammans med kommunala validerare och högskolornas antagningsenheter.

Tyngdpunkten i projektet ligger på validering av reell kompetens för uppnående av behörighet, tillgodoräknande av tidigare erfarenheter med målsättningen att kunna förkorta studierna vid universitet och högskola. Projektet verkar i nära samråd med näringslivet och initiativen till validering ska komma även från företagens sida. Medverkande i projektet är fem högskolor i Finland, Norge och Sverige, medarbetare vid företag som deltar i bedömnings- och utbildningsinsatser, samt arbetslösa och individer i arbetsväxling, som har intresse av att delta i verksamheten.

Medverkande partners är: Högskolan i Bodö, LTU Skellefteå, Umeå universitet, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Akademi Norr, Optima, Skellefteå kommun, Torgar Naeringshage; Boliden Mineral, Brönnöysundsregistrene, OY KWH Mirka Ab, Skellefteå kommuns personalavdelning.

Handledningsplan för validering (pdf)

Utvärdering av projektet ELiA 2 – Erkännande av lärande i arbetet 2 (pdf)

Slutrapport ELiA 2 (pdf)

Identifiering och erkännande av tidigare inhämtad kunskap

Kontaktperson: Saarinen, Majlen

ELiA I har under åren 2008-2009 byggt upp partnerskap mellan kommuner, företag och universitet/högskolor för att arbeta med kompetensfrågor, genom att:

  • öka kunskapen om lärande i arbetslivet, och utarbeta metoder för att erkänna, synliggöra och dokumentera det lärande som sker i arbetet, i företag och samhälle,
  • dela nordiska erfarenheter samt kartlägga och undersöka förutsättningarna i våra regioner för att finna en gemensam nordisk plattform för erkännande av lärande i arbetslivet, samt
  • värdera förutsättningarna för ett etableringsprojekt omkring erkännande och validering av kompetens, som är uppnådd i arbetet, och ge erkännande för den genom validering, med tyngdpunkten på studier vid universitet, i högskola och yrkeshögskola.

Parter i projektet: universitet, högskola, yrkeshögskola, lärcentra, företag och organisationer i Finland, Norge och Sverige. Projektets första del avslutades i juni 2009. Finansiär för projektet var EU genom Europeiskt territoriellt samarbete och Botnia-Atlanticaprogrammet. Projektet har letts av Skellefteå kommun.

Kontaktperson:Drugg, Katarina

Avslutat projekt: FLEX – Flexible working culture – rethinking of work, place and life

Projektet FLEX har som målsättning att stöda skärgårdens näringsliv och livskraft genom att öka intresset för arbetsplatser och företag att utlokalisera verksamhet utanför högsäsongen till fungerande skärgårdskontor och miljöer.

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: INNI – Innovativa lärmiljöer

1.8.2012-31.12.2014

Projektet utgör förarbete kring utveckling av ett lärcenter med fokus på innovativa lärmiljöer och metoder.
CLL/ÅA har ansvarat för lärarnas kompetensutveckling kring användning av ny teknik och IKT i lärmiljöer samt för nya innovativa pedagogiska metoder för kunskapsöverföring mellan forskning och näringsliv. Under projektet har en skattjakt tagits fram, som erbjuder lärare ny kunskap i användning av sociala medier i undervisningen. Likaså piloteras nya modeller för överföring av kunskap mellan forskare och företag.

Skattjakten är en nätkurs i användning av sociala medier i undervisningen.

Koordinator: Optima samkommun

Samarbetsparter: YH Novia, Yrkesakademin i Österbotten, CLL/ÅA

ELY_swe           vipuvoimaasosiaali_SWE[1]

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: Kreativa kvinnor

1.9.2012-30.4.2014

Projektets målsättning är att öka kunskapen om och svara på de specifika behov som kvinnliga företagare har. Deltagarna erbjuds stöd, handledning, inspiration och personlig utveckling så att de vill och vågar förverkliga nya idéer, bilda helt nya samarbetsnätverk och lära sig utnyttja dagens IT-trender. Deltagarna inspireras även till att ge sig in i mera mansdominerade branscher, något som ofta är en nödvändighet för kvinnor på glesbygden.

Inspiratörer och innehållsexperter som anlitas i projektet är konsulten och pedagogen Ester Miiros som lett liknande projekt på Åland, ED och universitetslektorn Barbro Schauman från Hanken vid ÅA som både är insatt i forskning om kvinnligt företagande och även känner till företagandet i praktiken, samt coachen, PM Carina Gräsbeck och Minna Aalto som arrangerar sk. tesalonger för kvinnor som har goda idéer, men som inte ännu är helt färdiga att ta steget ut och starta eget företag.

Övriga experter och inspiratörer vid workshops och konferenser är från olika delar av Finland och andra nordiska länder. Detta projekt ingår i i VALTAVA-programmet www.tem.fi/valtava

Målgrupp: Utbildade kvinnor i Åboland, dvs. Kimitoön och Pargas, eller i Åboregionen främst i StKarins och Åbo, som antingen är intresserade av att starta eget eller redan är verksamma som företagare.

Målet är att också få med några längre hunna studerande från Åbo Akademi & YH Novia, samt t.ex. manliga och kvinnliga företagsrådgivare och näringslivsutvecklare.

Anmälningar senast den 4.2 2013:  http://www.abo.fi/kreativakvinnor/

http://www.facebook.com/KreativaKvinnor

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: Kunskap och kompetens 2008-2012

Projektets målsättning är att förbättra utbytet av kunskap mellan arbetsliv och utbildning. Projektet har följande tyngdpunktsområden. 

  • Ökad näringslivskompetens bland lärare i den högre utbildningen genom arbete i företag;
  • Arbetsplatshandledning som stöd för inlärningen i arbete
  • Projektbaserat lärande i samspel med arbetslivet.

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: OptiInno – OPTImas INNOvationsprojekt

Inom ERUF-projektet OptiInno, som genomförs i samarbete med Optima, Oy KWH Mirka Ab och Åbo Akademi, sätts fokus på att hitta modeller för en aktivare integrering av undervisning i arbetslivet. Som pilotföretag fungerar Sarin Boats Ltd, Ekeri Oy Ab, Backman-Trummer Oy Ab,  Oy KWH Plast Ab. Projektet avslutas 31.8.2012.

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: Sustainable and inclusive working life for 55+

1.7.2014-30.6.2015

Project partners from Estonia, Latvia, Lithuania, Iceland and Finland.

The aim of the project is to change knowledge and best practices on Age management and methods for promoting well-being at work amongst employees aged 55+. The project will contribute to the cooperation between lifelong learning and working life, helping employees aged 55+ to keep up their competencies and to continue longer in workinglife. The target groups are employees aged 55+ and employers both from public and private sector. The project will produce an education program for the employees to promote working abilities and health at work. The program will focus on lifelong learning, personal development, new skills (ICT), working environment and wellbeing. The outcome of the project will also be an education program for the management with focus on Age management, knowledge and intergenerational management.

The first project meeting has been held in Turku 8-9.9.2014.

Nordplus Horizontal

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: TekTäk

1.8.2010-31.8.2012

Inom projektet kartläggs behovet och efterfrågan på specialiseringsutbildningar inom det tekniska området.  Målsättningen är att utveckla modeller, med vars hjälp man enkelt kan utveckla både fortbildningar av läroavtalstyp och examensprov.

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: Validering av kunnande och inlärning i arbetet

CLL medverkar i flera projekt som bidrar till utvecklandet av nya modeller och arbetssätt inom Work Based Learning (WBL) vid Åbo Akademi. WBL eller Lära i arbete erbjuder åt vuxenstuderande nya innovativa inlärningsmöjligheter, som kombinerar teoretisk och praktisk kunskap, samt studier och arbetsliv.

WBL (på finska Työssä oppiminen) innebär ett erkännande av att kunskap och kompetens kan inhämtas på flera olika sätt och att lärande kan ske även utanför utbildningssystemet. Lärande som sker utanför läroanstalterna förblir dock ofta osynligt. Vuxna personers realkompetens eller totala kunnande består dels av formell kunskap (examina, kurser och dokumenterad arbetserfarenhet) och dels av informell (vardagskunskap) och icke-formell kunskap (allmänbildning, arbetserfarenhet).

Validering innebär identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens (på finska AHOT). Validering omfattar olika tillvägagångssätt, som möjliggör erkännande av kompetens som införskaffats utanför formell utbildning. Validering underlättar också tillgodoräkning av studier utförda vid en annan utbildningsinstans.

 

Aktuella utbildningar hösten 2012

________________________________________________________________________________________________

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: VARRU – Utveckling av livsmedelskedjan i Egentliga Finland 2011-2013

1.1.2011-31.12.2013

CLL deltar bl a i styrgruppen för projektet, som har som målsättning att samla de många aktörerna inom livsmedelsbranschen för att tillsammans skapa nya verksamhetsmodeller. Projektet leds av Åbo universitet.

Kontaktinformation: