Aktuellt projekt: Energirelaterad teknikutbildning

1.8.2015-31.12.2016

CLL har under året 2015 samarbetat med ämnet Energiteknik (ET) vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi i form av ett förundersökningsuppdrag där vi sammanställt statistik och data över studentrekrytering, genomströmning, examensarbeten och examina inom olika ingenjörs- och diplomingenjörsutbildningar. Projektet finansieras av Högskolestiftelsen i Österbotten.

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: Internet of Things (IoT) i Energisystem

1.1.2017-31.12.2018

Projektets målsättning är att förstärka energiforskningen i en ny form av interdisciplinärt FOU-samarbete mot en smartare specialisering samt att stärka regionens och företagens innovationsberedskap och förmåga till IoT relaterad teknologiutveckling. Projektet stärker den regionala innovationsförmågan genom att bygga upp utrustning och demomiljöer där olika nivåer av energisystem och deras säregenskaper kan studeras, modelleras, simuleras och testas med hjälp av IoT baserade metoder och verktyg för att bättre förstå och kunna påverka dynamiken i systemen. Parterna i projektet är Åbo Akademi CLL, Energiteknik och Informationsteknologi vid FNT, Mediacity vid FPV samt Yrkeshögskolan Novia. Projektet finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF).

gemensamlogo   

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: Kompetenskluster inom gasbranschen – kompetensutveckling- och kartläggning

1.1.2017-31.12.2018

Projektets målsättning är att bidra till ökad kunskap inom området för gasteknologi genom att kartlägga och utveckla regionens gasrelaterade utbildningsverksamhet för att säkra kompetensförsörjningen i regionen. Nya former av gasrelaterad teknologi håller på att snabbt tas i användning regionalt och inom området gasekonomi offereras bl.a. gas- och dualbränslemotorer, reglerkraftverk samt LNG-terminaler och transportlösningar.  Många både mindre och större företag i regionen fungerar i underleverantörsnätverk eller som samarbetspartners inom gasrelaterade projekt. Projektets syfte är att tillsammans med industrin och regionens högskolor kartlägga behovet av att utveckla ny gaskompetens och förstärka och förnya utbildningsutbudet relaterat till gasbranschen.  Parterna i projektet är Åbo Akademi fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) och CLL samt Yrkeshögskolan Novia och Vasa universitet. Projektet finansieras av Högskolestiftelsen i Österbotten.

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen – Kansallinen kaasualan osaamiskeskittymä ja tutkimuksen syventäminen (Gas CoE)

1.1.2017-31.12.2018

Projektets (Gas CoE) övergripande mål är att förstärka regionens gasrelaterade utbildnings-, utvecklings-, demonstrations- och forskningsverksamhet, speciellt inom områden som stöder industrins verksamhet för att verksamheten i regionen skall förstärkas till ett nationellt kompetenskluster inom gasbranschen. Projektet Gas CoE fungerar som ett kärninitiativ och en drivkraft för att befrämja framtida FoU-verksamhet och kompetensutveckling inom regionen. Projektet är den första åtgärden av många som på sikt leder till uppbyggande av en unik FoUI miljö och –expertis i Vasaregionen. Efter projektet föreligger tillgång till en ny typ av infrastruktur som byggts upp i både Technobotnia och VEBIC, som står till förfogande för studerande, forskande-, undervisande och labbpersonal vid regionens samtliga högskolor och universitet samt regionens företag via de tjänster, expertis och utrustning som erbjuds. Parterna i projektet är Åbo Akademi CLL, Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) samt Yrkeshögskolan Novia och Vasa universitet. Projektet finansieras av Österbottens förbund, Arbets- och näringsministeriets åtgärdshelhet Regionala innovationer och försök som en del av Vasa stads tillväxtavtal.

 gemensamlogo GasCoE

Kontaktinformation: