CLL arbetar i utvecklingsprojekt med bl.a. gruppmentorskap, vägledningskompetens, prognosticering av framtida kompetensbehov och vägledning för vuxenstuderande.

Aktuellt projekt: Allegro School of Entrepreneurship

 01.01.2015-31.12.2017

Inom Campus Allegro finns utbildningar på flera stadier och inom en rad olika branscher. Projektet Allegro School of Entrepreneurship handlar om entreprenörskap i utbildningen inom campusets alla branscher samt om ett sektoröverskridande samarbete. Målsättningen med projektet är att förankra en långsiktig satsning på entreprenörskap vid Campus Allegro, att stärka den entreprenöriella kompetensen bland lärare och annan utbildningspersonal vid Campus Allegro samt att göra entreprenörskap till en naturlig del av utbildningens strategier, läroplaner och verksamhetskultur. Projektet arbetar med två parallella utvecklingsprocesser samtidigt; utveckling av kursutbud och entreprenöriella aktiviteter under namnet ” Allegro School of Entrepreneurship” och med pedagogisk utveckling av enskilda utbildningsprogram samt kompetensutveckling för utbildningspersonal. Projektet är ESF-finansierat via NTM-centralen i Mellersta Finland och är gemensamt för aktörerna vid Campus Allegro i Jakobstad. Projektägare är Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi och delgenomförare Centria yrkeshögskola samt Åbo Akademi, utbildningslinjen för barnträdgårdslärare samt CLL.
EU_EAKR_ESR_SV_vertical_20mm_rgbhavkraftEU_2014_svartvit

 

 

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: DiDiDi – Didaktiska dimensioner i digitalt lärande

25.1.2011-31.12.2016

DiDiDi – Didaktiska dimensioner i digitalt lärande, är ett brett upplagt forsknings- och utvecklingsprojekt med fotfäste vid Åbo Akademi i Vasa. Projektet fungerar som ett tak för flera olika delprojekt i vilka digitalt lärande står i fokus. CLL står som samarbetspart tillsammans med Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Vasa övningsskola, Vasa stad, vetenskapsbiblioteket Tritonia och Åbo Akademis datacentral. Det övergripande syftet med projektet är att granska, upptäcka och sprida de lärandepotentialer som ny innovativ digital teknik kan innebära för undervisning och didaktisk utveckling i skola, lärarutbildning, forskning och fortbildning.

Mera information om projektet finner du på projektets hemsida.

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: E-LOISE

1.9.2015-30.8.2018

E-learning Objects for Innovative Science Education (Erasmus+ Strategic Partnership)

Partnerskapets syfte  är att förbättra vuxenstuderandes förståelse av naturvetenskap genom att utnyttja ny teknologi och interaktiva lärobjekt i undervisningen. Inom projektet kommer lärarnas färdigheter och kunskap kring utnyttjande av interaktiva lärobjekt att förbättras. Partnerskapet bygger på erfarenhetsutbyte och ska inspirera lärarna till nya idéer i den egna undervisningen.  

Projektets första åtgärd är att kartlägga studerandes medievanor, för att ta reda på vilka tillämpningar och arbetsredskap de studerande helst använder i inlärningssituationer.  Resultatet från kartläggningen utgör grunden för utvecklande av interaktiva lärobjekt i undervisningen i form av videon, animationer och quiz.

Projektet ska resultera i en lärarfortbildning i form av en MOOC, som tar upp verktyg för produktion av, undervisningsmetoder för och pedagogiska tillämpningar kring interaktiva lärobjekt.

Partners i projektet:

 • Kobenhavns Voksenuddannelsecenter – KVUC (DK) (koordinator)
 • Berufskolleg Senne der Stadt Bielefeld (DE)
 • University of Coimbra (PT)
 • European University of Cyprus (CY)
 • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (FI)

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: Play&Learn Digimedia

1.9.2016-28.2.2019

The main idea of the PLAY&LEARN DIGIMEDIA project is to improve the use of digital media in adult education through offering high quality online teacher training that will develop the competencies of adult educators and teachers in ICT-enhanced instruction. The aim of the project is to provide teachers with hands- on tools for designing their own instructional activities based on contemporary pedagogical principles pertaining to the instructional use of different digital media. Additionally, the project aims at enhancing teachers’ eMaturity and at boosting their ICT skills so as to teachers to become more independent users of digital media. The project is targeted for teachers and educators not familiar with digital media, the so-called newbies and will be provided as a playful and joyful learning experience, while training them on how to use digital media in their teaching.

Project coordinator: Åbo Akademi University, Centre for lifelong learning

Project partners:
Aarhus University, Centre for teaching development and digital media (DK)
European University Cyprus (CY)
University of Coimbra (PT)
University of Tartu, Lifelong Learning Centre (EE)

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: RELOBIE

1.9.2013-31.8.2016

Projektet RELOBIE (Reusable learning objects in education) handlar om användning av video i undervisningen. Projektet kommer att producera handledningsmaterial som ökar lärarnas kunskap om användning av video i undervisningen, samt utvecklar lärarnas färdigheter att själva producera lärobjekt med hjälp av video. Målsättningen är att  förbättra kvaliteten på vuxenutbildningen i de medverkande organisationerna med hjälp av erfarenhetsutbyte och goda exempel. Konkret kommer projektet att producera en guide åt lärarna med praktiska anvisningar och råd.

Parterna i projektet är från Cypern, Estland, Finland, Island och Portugal och representerar vuxenutbildning och högre utbildning.

Finansiär: Erasmus+, CIMO, Finland

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan

1.1.2007-31.12.2018

Resurscentrets (RC) målsättning är att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknik i skolorna, att främja växelverkan mellan skolor, näringsliv och högre utbildning och bidra till att stärka lärarnas ämneskunskaper och öka förutsättningarna för innovativ undervisning.

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta – TESSU handledning tillsammans

1.10.2015-30.9.2018

Projektets syfte är att stöda det livslånga lärandet och målet om att ungdomar under 30 år ska hitta en egen väg till utbildning och sysselsättning. TESSU projektet stöder de lokala Navigator projekten ifråga om Navigatorernas samarbete med målsättning att utveckla Navigatorpersonalens branschövergripande handledningskompetens. Målgruppen för projektaktiviteterna är anställda vid svenskspråkiga eller tvåspråkiga Navigatorer samt studiehandledare, karriärrådgivare och övriga experter inom handlednings- och utbildningstjänster eller de som nyttjar tjänsten Studieinfo.fi. Som delgenomförare erbjuder CLL fortbildnings- och konsulteringstjänster på svenska för att förstärka serviceförmågan vid tvåspråkiga Navigatorer och utvecklar sektorövergripande kunnande och metoder inom informations-, rådgivnings- och handledningstjänster. Projektet är ESF-finansierat via NTM-centralen i Norra Österbotten under åtgärdshelhet Relevant Kunnande och är gemensamt för JAMK Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (huvudgenomförare), HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu (delgenomförare) och Åbo Akademi, CLL (delgenomförare).

EU_EAKR_ESR_SV_vertical_20mm_rgbhavkraftEU_2014_svartvit

 

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: Vägledare i samverkan

1.9.2016-31.8.2018

Inom livslång vägledning inriktas fokus numera på att utveckla individens karriärkompetenser eller med andra ord att se vägledningen som en lärande process där vägledarrollen är inriktad på att hjälpa unga och vuxna att göra val gällande sin personliga utveckling, utbildning och karriär. I de nordiska länderna har man olika varianter för vägledningen genom olika faser i livet och här finns potential för att lära av varandra. Projektet Vägledning i samverkan vill ta vara på denna potential och har som övergripande mål att utveckla och stöda vägledarnas yrkeskompetens och professionella utveckling genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte och nätverkande. Projektets målgrupp är vägledare, som erbjuder vägledningstjänster inom alla utbildningsstadier och vägledningssektorer.

Under projekttiden kommer fyra seminarier att arrangeras, ett i varje partnerland. Tematiska innehåll för seminarierna är de framtida kompetensbehoven på arbetsmarknaden, samarbete mellan utbildning, vägledning och närings- och arbetsliv och digitaliserade vägledningstjänster. Seminarieprogrammen utarbetas i samarbete mellan parterna och varje projektpart står i tur och ordning värd för seminarierna, som genomförs i form av föreläsningar, diskussioner och workshoppar. I samband med seminarierna ordnas även möjlighet till besök i vägledningscenter och andra organisationer där vägledning ges.

Koordinerande institution Åbo Akademi/CLL

Partner institutioner

 1. Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet (FI)
 2. Vägledningscentrum, Göteborgs stad (SE)
 3. Karriereveiledning, Østfold fylkeskommune (NO)
 4. Ålands landskapsregering (AX)

Nordplus Horizontal

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: Calliope – Communication for adult learning: leveraging innovative options to promote effectiveness

1.8.2012-31.7.2014

Calliope-projektet förbättrade deltagarorganisationernas färdigheter i muntlig framställning. Under två år, med tre vuxenutbildningsorganisationer och två sakkunniga företag, tränade deltagarna på presentationer och tal, och fick på en mycket konkret nivå tips och insikt i hur man framför sitt budskap på ett effektivt och proffsigt sätt. Deltagande personerna fick ofta stiga utanför sin bekvämlighetszon och fick mycket feedback. Projektet var Grundtvig-finansierat.

Avslutat projekt: Edu-Vuxen Åboland

1.9.2009-30.6.2013

Edu-Vuxen Åboland var ett regionalt samarbetsprojekt och nätverk för utbildningsfältet i Åboland med syfta att utveckla och förbättra tillgången av vägledningstjänster för vuxna (i utbildningsfrågor), som pågick hösten 2009 till våren 2013.

Samarbetsparter inom projektet var vuxenutbildare inom fria bildningen, andra och tredje stadiets yrkesutbildning, Åbo Akademi och arbetskraftsförvaltningen.

Projektets målsättning var att

 • förbättra och öka kvaliteten i vägledningstjänster för vuxna
 • förbättra och öka samarbetet mellan vuxenutbildningsorganisationer och över myndighetsgränser
 • bättre synliggöra vuxenutbildningen i Åboland
 • utveckla vuxenutbildningens träffsäkerhet
 • kartlägga arbetslivets behov av kompetenshöjning och förbättra företagens/företagarnas kännedom om vuxenutbildning

Målgruppen för projektet var alla svenskspråkiga vuxenutbildare i Åboland, samt företag/företagare, kommunala och statliga myndigheter.

I utvecklingsarbetet beaktades även att Lära i arbete är på framväxande och behovet av individuella handledningstjänster därigenom kommer att öka (kompetenskartläggning, validering av tidigare inhämtad kunskap och läroavtalsliknande utbildning).

Projektet har pågått under perioden 1.9.2009-30.6.2013.

Projektet delfinansierades av Europeiska socialfonden och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

Edu-vuxen broschyr 2010 [pdf]

Verksamhetsplan 2012-2013 [pdf]

Projektets slutrapport september 2013 (pdf)


Verksamhet våren 2013

Projektet piloterade vägledningsservice för vuxna i Åboland:

Förhandsbokning av vägledningssamtalstider, kontakta: Fredrika Åkerö, koordinator i  Åboland, Bildningsalliansen
tfn. 044-700 4353, e-post: fredrika.akero@bildningsalliansen.fi

Radiointervju med Fredrika Åkerö kring vägledning för vuxna


Strategier inom vuxenutbildning och -handledning:

 

Verksamhet

AKTUELLT VÅREN 2013

 • Projektavslutning och styrgruppsmöte 12.6.2013 Vägledning i Åboland, Villa Wolax, Kustö
 • Vägledning i Villa Lande, tisdagar kl. 12-16 (januari-juni 2013)
 • Vägledning i Pargas stadsbibliotek, onsdagar kl. 12-16 (januari-juni 2013)
 • Arbetslivsklustrets möte i Pargas 8.5.2013
 • Styrgruppsmöte 12.2.2013
 • Arbetslivsklustrets möte i Pjukala 14.1.2013

Utbildningar för vuxenutbildare och handledare:

 • Vägledare i dialog, seminarium i Skellefteå 14–16.11.2012 och i Oslo 22–24.5.2013 (CLL/Novia)
 • Arbetsplatshandledare (2 sp)
  – kurs i Karis: 28.2, 4.4 och 7.5.2013
  – kurs i Pargas: 14.2, 14.3 och 25.4.2013

 


AKTUELLT HÖSTEN 2012

 • Styrgruppsmöte 11.9.2012
 • Demonstration av valideringsverktyget Valiwebb 18.9.2012
 • Nätverksdag för dem i vuxenutbildningen som möter studerande med särskilda behov, Tammerfors 27.9.2012
 • Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen styrgruppsmöte på NTM-centralen, Bildningsavdelningen 8.10.2012 och 26.11.2012
 • Uppdatering av utbildningsstrategin i Egentliga Finland, arbetsgruppens kring Svenskspråkig utbildning möten 10.10.2012 och 13.11.2012
 • Arbetslivsklustret i Åbolands möte 18.10.2012 på CLL/ÅA
 • Edu-Vuxen projektets slutseminarium Neutral vägledning till utbildning i Svenskfinland – från projekt till etablerad verksamhet, Arcada, Helsingfors 21-22.11.2012
 • Workshop kring Reflektion och dokumentation av kunnande vid inlärning i arbetet 5.12.2012
 • Utbildningssektionens Pick-nick-kryssning 11.12.2012

 


AKTUELLA UTBILDNINGAR

 


VERKSAMHET VÅREN 2012

 • Pilotering av IRV-service i Åboland [pdf]
 • 27.1.2012 Arbetslivsklustrets möte i Åbo kl. 9.00 på CLL/ÅA
 • 7.2.2012 Styrgruppsmöte kl. 13, kombinerat med informations- och diskussionsmöte kring organiseringen av IRV-service i Svenskfinland kl 14.30
  inbjudna gäster: Lenita Lillås, utbildningsrådgivare vid Kontaktcenter i Kristinestad och Lena Johansson, projektchef för Edu-Vuxen/Arcada
 • 8-9.2.2012 Seminarium i Kasnäs för sme-företagare i Åboland med presentation av resultaten från kartläggningen av säsongarbetskraft i Åboland
 • 15.2.2012 inleds Arbetsplatshandledarutbildningen i Åbo, övriga kursdatum: 7.3 och 19.4.2012
 • 1.3.2012 inleds Arbetsplatshandledarutbildningen i Karis, övriga kursdatum: 12.4 och 16.5.2012
 • 30.3.2012 Seminarium kring prognostisering, CLL/ÅA
 • 14.6.2012 Workshop kring Lärande i arbete och validering av kunnande, utbildare: Kia Lundqvist, Turun yliopisto, Brahea (fler workshopar under planering)

 


MÖTEN OCH SEMINARIER 2011

 

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: ELEVAtE

1.8.2012-31.7.2014

”E-learning & science Education for adults: a Virtual Approach to Experimenting” Grundtvig partnerskap för lärande Programmet för livslångt lärande

Partnerskapets syfte

Att förbättra vuxenstuderandes förståelse av naturvetenskap genom att utnyttja multimedia och ny teknologi i undervisningen. Inom projektet kommer deltagarna att producera e-lärande moduler, som kombinerar reella experiment med interaktivt och virtuellt lärande. Partnerskapet utnyttjar studerandes erfarenheter av multimedia och IT-kunnande för att stöda inlärningen av naturvetenskap, genom utförande av praktiska övningar och experiment virtuellt.

Konkreta resultat

Första åtgärden är att kartlägga de deltagande utbildningsorganisationernas kunskaper och erfarenheter av e-lärande, ny teknologi och multimedial produktion. Kartläggningen ska resultera i en listning av ”best practice” och en verktygslåda av IT-redskap.
Projektet ska resultera i fyra e-lärande moduler, innehållande praktiska övningar och experiment, som studerande utför virtuellt genom interaktiva och multimediala metoder.

Tidsramar och budget

Projektperiod: 1.8.2012–31.7.2014 CLL/ÅA:s budget är 16 000 €, som ska täcka 12 internationella mobiliteter. 1 mobilitet = en persons resa/deltagande i ett projektseminarium utomlands

Partners

1. Koordinator: Kobenhavns Voksenuddannelsecenter (KVUC), DK, vuxengymnasium projektledare Lene Hedegaard, lektor
2. Berufskolleg Senne der Stadt Bielefeld, DE, yrkesinstitut Karwath Detlef, internationell koordinator
3. University of Coimbra, PT, universitet, Piedade Vaz-Rebelo, utbildare av lärare
4. Åsö vuxengymnasium, SE, vuxengymnasium, Hans Melén, vicerektor
5. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, FI, universitetsbaserad vuxenutbildning, Mona Riska, koordinator, utbildningsplanerare

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: INNI – Innovativa lärmiljöer

1.8.2012-31.12.2014

Projektet utgör förarbete kring utveckling av ett lärcenter med fokus på innovativa lärmiljöer och metoder.
CLL/ÅA har ansvarat för lärarnas kompetensutveckling kring användning av ny teknik och IKT i lärmiljöer samt för nya innovativa pedagogiska metoder för kunskapsöverföring mellan forskning och näringsliv. Under projektet har en skattjakt tagits fram, som erbjuder lärare ny kunskap i användning av sociala medier i undervisningen. Likaså piloteras nya modeller för överföring av kunskap mellan forskare och företag.

Skattjakten är en nätkurs i användning av sociala medier i undervisningen.

Koordinator: Optima samkommun

Samarbetsparter: YH Novia, Yrkesakademin i Österbotten, CLL/ÅA

ELY_swe           vipuvoimaasosiaali_SWE[1]

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: NORDPLUS HORISONTAL – Vägledare i dialog 2011-2013

Målen  är a) att yrkesverksamma vägledare  utvecklar sin individuella vägledningskompetens, b) att utbildare och fortbildningsansvariga får underlag att utveckla innehåll, metoder och relevansen i utbildning/fortbildning, c) att vägledare, utbildare och fortbildningsansvariga tillsammans diskuterar hur nyckelkompetenser för vägledare inom livslångt lärande kunde formuleras i ett nordiskt sammanhang.

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: OsaavaVerme – Gruppmentorskap för nya lärare

4.5.2012-31.7.2015

Osaava Verme är ett samarbetsnätverk mellan lärarutbildningsinstitutioner i Finland och inkluderar både universitet som utbildar lärare och yrkeshögskolor som utbildar yrkeslärare. Det övergripande syftet med Osaava Verme är att skapa en kontinuitet mellan lärarutbildning och yrkesliv, i form av en fortlöpande helhet, som stöder lärares livslånga professionella utveckling.

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: S@lute – Samverkan och utveckling i små skolor

S@lute är en mötesplats för lärare och rektorer i små skolor. Projektets mål är att ge nya möjligheter till dialog och reflektion och verksamheten utvecklas i samarbete mellan praktiker och forskare. Samarbetet i S@alute-nätverket fungerar som ett kollegialt mentorskap.

Aktuella teman inom projektet är:

 • Informationsteknikens möljligheter
 • Redskap för utvecklingsarbete i kollegiala nätverk
 • Att leda sig själv och andra
 • Professionalitet och etik
 • Att hitta balansen i lärarliv och arbete
 • Att stöda elevernas utveckling

 

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: TekTäk

1.8.2010-31.8.2012

Inom projektet kartläggs behovet och efterfrågan på specialiseringsutbildningar inom det tekniska området.  Målsättningen är att utveckla modeller, med vars hjälp man enkelt kan utveckla både fortbildningar av läroavtalstyp och examensprov.

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: TerveTie– nationell fortbildning för lärare som undervisar i hälsokunskap

1.11.2011-30.6.2013

Fortbildningen riktar sig till ämneslärare vid högstadium och gymnasium. Den förverkligas parallellt på fyra olika orter via nätverkssamarbete: Vasa, Åbo, Jyväskylä  och Tammerfors. I Vasa förverkligas fortbildningen dels på svenska, dels på finska. De övriga orterna arrangerar fortbildningen enbart på finska. En del av närstudiedagarna förverkligas nationellt och en del lokalt.

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: Toppkompetens

1.1.2012-31.12.2015

logo_toppkompetens
Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt för den svenskspråkiga utbildningen, Toppkompetens, pågår under åren 2012–2015. Tillsammans med utbildningsanordnarna, universiteten och övriga intressenter vill Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga verksamhetsenhet stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet. Samtidigt vill projektet skapa förutsättningar för en professionell verksamhetskultur och samverkan på en finlandssvensk nivå dvs. ett gemensamt och samarbetsinriktat ansvarstagande för den svenskspråkiga utbildningens utveckling mot toppkompetens. Målgruppen är alla svensk- och tvåspråkiga utbildningsanordnare.

Se vår broschyr!

Toppkompetens, pedagogiskt ledarskap och skolutveckling

Med ett särskilt fokus på pedagogiskt ledarskap och verksamhetskultur arrangerar CLL under läsåret 2014–2015 ett flertal kurser, seminarier och träffar som alla har sin upprinnelse i de erfarenheter som Toppkompetensprojektet hittills genererat.

Gruppmentorskap för rektorer

3 träffar á 3 timmar/gång
Processledare: Siv Saarukka m.fl.

Se presentation av gruppmentorskap för rektorer

Learning Lesson Studies

5 träffar för lärare á 3 timmar/gång
Processledare Camilla Forsberg + ämnesdidaktiker från Pedagogiska fakulteten

Samarbetsinlärning för kollegier

Beroende på önskemål överenskoms om utbildningens omfattning.
Processledare: Siv Saarukka

Se presentation av samarbetsinlärning för kollegier

Skolutvecklingsinstrumentet SKUTT

Beroende på önskemål överenskoms om handledningens omfattning.
Forskningsledare: Michael Uljens

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: Validering av kunnande och inlärning i arbetet

CLL medverkar i flera projekt som bidrar till utvecklandet av nya modeller och arbetssätt inom Work Based Learning (WBL) vid Åbo Akademi. WBL eller Lära i arbete erbjuder åt vuxenstuderande nya innovativa inlärningsmöjligheter, som kombinerar teoretisk och praktisk kunskap, samt studier och arbetsliv.

WBL (på finska Työssä oppiminen) innebär ett erkännande av att kunskap och kompetens kan inhämtas på flera olika sätt och att lärande kan ske även utanför utbildningssystemet. Lärande som sker utanför läroanstalterna förblir dock ofta osynligt. Vuxna personers realkompetens eller totala kunnande består dels av formell kunskap (examina, kurser och dokumenterad arbetserfarenhet) och dels av informell (vardagskunskap) och icke-formell kunskap (allmänbildning, arbetserfarenhet).

Validering innebär identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens (på finska AHOT). Validering omfattar olika tillvägagångssätt, som möjliggör erkännande av kompetens som införskaffats utanför formell utbildning. Validering underlättar också tillgodoräkning av studier utförda vid en annan utbildningsinstans.

 

Aktuella utbildningar hösten 2012

________________________________________________________________________________________________

Kontaktinformation: