Avslutat projekt: Det goda åldrandet i Kvarken – ett planeringsprojekt

1.4.2014-31.10.2014

Vi lever allt längre, vilket gör att antalet äldre personer i vår region ökar. Allt fler blir riktigt gamla och behöver mycket hjälp de sista åren i livet. I vår gemensamma region kräver även landsbygdens särskilda förutsättningar nytänkande när det gäller framtida serviceformer. Dessutom är resurserna inom hälso- och sjukvården så väl som inom äldreomsorgen begränsade och ska räcka till fler. Hur kan vi skapa goda arbetsvillkor och förutsättningar för personal att arbeta med äldre? Det behövs nytänkande och innovationer för att möta dessa utmaningar och samtidigt behålla en god livskvalitet livet ut.

Forsknings- och utbildningsmiljöerna i Vasa och Umeå har tillsammans en bred och omfattande kunskapsbas om äldre och äldres välbefinnande. Med utgångspunkt i denna kunskapsbas och med fokus på nytänkande och innovation vill vi omsätta det samlande kunnandet och sprida god praxis.

Planeringsprojektet Det goda åldrandet i Kvarken (1.4.-31.10.2014) ska fungera som en katalysator för det kommande utvecklingsarbetet och ge ökad träffsäkerhet och samsyn kring riktade insatser i framtida interventionsprojektet. Projektet bygger vidare på resultat från den s.k. GERDA-studien, som lett till en ökad förståelse mellan de två olika regionerna i Kvarkenområdet. Det är av vikt att fortsättningsvis omsätta och implementera det redan samlande medicinska, vård- och omsorgsinriktade samt samhällsvetenskapliga kunskaperna om vad ett gott åldrande och ett gott liv för äldre människor innebär i vår region så att det kommer de äldre i Kvarkenregionen till nytta.

Projektparter är Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Umeå Universitet. Projektet söker aktivt kontakt och samarbetet med organisationer som har intresse av att delta i utvecklingsarbetet.

För mer information om kommande aktiviteter i din region ta kontakt med:

Åbo Akademi, Vasa
Centret för livslångt lärande
Anna Smirnoff, anna.smirnoff@abo.fi

Yrkeshögskolan Novia
Forskningsledare Annika Wentjärvi, annika.wentjarvi@novia.fi

Umeå Universitet
Omvårdnad
Universitetslektor, Birgitta Olofsson, birgitta.olofsson@umu.se
Universitetslektor, Ulf Isaksson, ulf.isaksson@umu.se
Socialt arbete
Universitetslektor, Katarina Andersson, katarina.andersson@socw.umu.se

arrangörer eubotniaeu